grefický prvok

R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany (II. úsek) na jar 2025

Nový úsek bude súčasťou juhovýchodného obchvatu mesta Košice a napojí sa na už dokončený a sprevádzkovaný úsek diaľnice D1 Budimír – Bidovce. V súčasnosti celý objem dopravy, tranzitnej aj zdrojovej, prechádza po komunikačnom systéme mesta, čo negatívne vplýva na životné prostredie. Účelom stavby novej R2 je odľahčiť Košice a okolité obce smerovaním dopravy na diaľničný obchvat Košíc.

Odkloní tranzit v  smere východ-západ

Odkloní tranzit v smere východ-západ

Zníži nehodovosť v úseku most VSS - Nad Jazerom

Zníži nehodovosť v úseku most VSS - Nad Jazerom

Motoristi ušetria prevádzkové náklady

Motoristi ušetria prevádzkové náklady

Krok za krokom k štyrom pruhom obchvatu Košíc

Technická štúdia

Úvodná technická štúdia riešila R2 v 2 variantoch.

Variant červený bol vedený severovýchodným obchvatom oceliarní tak, aby nezasiahol do vzletových a pristávacích rovín letiska a aby obchádzal Haništiansky les a napájal sa na križovatku R2 a R4.  Ďalej trasa prekračuje Hornád a po pravostrannom svahu údolia Torysy sa napája na D1. Variant modrý bol tiež vedený severovýchodným obchvatom oceliarní, ale prechádza cez Haništiansky les vo väčšej dĺžke. Os vzletovej a pristávacej dráhy križuje v mieste začiatku vzostupu vzletových a pristávacích priestorov, čo vyžaduje umiestniť R2 do tunela Haniska.

Dátum ukončenia: 04/2008

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Po technickej štúdii nasledoval proces EIA (Enviromental Impact Assessment) , ktorý odporučil kombinovaný červeno - modrý variant a to

  • červený variant v úseku od križovatky Šaca po Košice – Juh,
  • modrý variant v úseku od križovatky Košice – Juh po Košické Oľšany.

Proces bol ukončený v roku 2010, následne v rámci predloženia oznámenia o zmene projektu bolo potrebné opätovné posudzovania EIA, ktoré skončilo vydaním záverečného stanoviska v roku 2014.

Dátum ukončenia: 2010

Dátum opätovného ukončenia: 2014

Nahliadnite s nami hlbšie a pozrite si video.

Dátum ukončenia: 10/2014

Územné a stavebné konanie

Dokumentácia pre územné rozhodnutie sme mali hotovú v 11/2013, územné rozhodnutie nadobudlo platnosť v roku 2015. Dokumentáciu pre stavebné povolenie sme prevzali v lete 2018 a stavebné povolenie sme získali v 10/2020. V rámci prípravy sme zrealizovali aj projekt na rekultiváciu mokradí a vo videu sa dozviete viac.

Nahliadnite s nami hlbšie a pozrite si video. 

Dátum ukončenia: 10/2020

Majetkovo-právne vysporiadanie

Po získaní povolení sme potrebovali vysporiadať všetky pozemky v trvalom a dočasnom zábere. Prechádzame cez 8 katastrálnych území, väčšina sú mestské časti a vlastníkov bolo takmer 5-tisíc. S vlastníkmi pozemkov komunikujeme nielen pred výstavbou, ale aj počas nej. Už čoskoro povieme viac vo videu.

Sme vo finále prípravy!

Harmonogram

10.5.2022

Aktuálne zo stavby

Archeologický prieskum realizujeme z dôvodu, že územie bolo v histórii pomerne husto osídlené. V minulosti sa tu obyvateľstvo sústreďovalo najmä na riečnych terasách Hornádu a jeho prítokov.

05-06/2022

Nasleduje

Prekládky

inžinierskych

sietí

Odoberajte newsletter a hrajte o zážitok!

Prečítať si čerstvé aktuality o najdôležitejšej stavbe na východnom slovensku je super. Ešte lepšie je však vyhrať osobnú účasť na nasledujúcom kontrolnom dni stavby R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany.

Odoberajte newsletter

Novinky

Projekt

Túto stavbu realizuje spoločnosť EUROVIA SK, a.s., člen skupiny EUROVIA CS.

Eurovia

Projekt