Nazrite s nami do projektu

Obchvat Košíc, projekt výstavby R2 Košice, Šaca - Košické Oľšany.

Košická R2 začína v križovatke Košice – Juh napojením na už postavenú rýchlostnú cestu R4 a končí napojením na v súčasnosti budovanú R2 v mimoúrovňovej križovatke Hrašovík, ktorá sa napája na D1 Budimír – Bidovce. Dĺžka rýchlostnej cesty R2 je 14,261 km. Mimoúrovňová križovatka Košice – Juh je navrhovaná na etapovitú výstavbu. V rámci tejto stavby dôjde k dobudovaniu čiastočne vybudovanej križovatky, ktorá existuje v rámci úseku rýchlostnej cesty R4 Košice – Milhosť.

V úseku od križovatky Košice – Juh prechádza rýchlostná cesta rovinatým územím údolnej nivy riek Hornád a Torysa, ktoré je z väčšej časti využívané na poľnohospodárske účely. Ďalej  smeruje rýchlostná cesta východným smerom severne od obce Valaliky pričom križuje cestu III/3416 z Barce do obce Valaliky a jednokoľajnú elektrifikovanú železničnú trať. Mostný objekt nad železničnou traťou a cestou III. triedy je využívaný zároveň pre napojenie prístupovej komunikácie k odpočívadlu Valaliky, ktoré je situované na ľavej strane rýchlostnej cesty. Ide o veľké jednostranné odpočívadlo napojené z oboch smerov. Následne je R2 situovaná súbežne so širokorozchodnou železničnou traťou Haniska – Maťovce,  prechádza južne od čistiarne odpadových vôd mesta Košice pričom križuje prístupovú cestu k ČOV. Rýchlocesta severne od obce Kokšov Bakša prechádza v blízkosti cintorína obce, ktorý sa nachádza severne od širokorozchodnej trate. Rýchlostná cesta križuje koridor kanalizačných zberačov z vyústenia čistiarne odpadových vôd do rieky Hornád, pričom v mieste kríženia je navrhovaná ich ochrana. Rýchlostná cesta zároveň v tejto časti prechádza plochu bývalého odkaliska zo spracovania železnej rudy, pričom hĺbka odkaliska je približne 2 – 4 m. Zároveň v tejto oblasti prechádza rýchlostná cesta areálom sadovníckeho podniku mesta Košice, kde sa pestujú dreviny.  Za riekou Hornád križuje rýchlostná cesta cez most elektrifikovanú jednokoľajnú železničnú trať z Košíc do Čiernej nad Tisou. Následne prichádzame do križovatky Krásna s cestou II/552. Mimoúrovňová križovatka osmičkového tvaru zabezpečuje prepojenie rýchlostnej cesty s mestskou časťou Krásna a sídliskom Nad jazerom. Z tejto križovatky smeruje rýchlostná cesta na sever v údolí rieky Torysa. Opäť aj v tomto úseku je trasa vedená po poľnohospodárskej pôde križujúc miestne komunikácie spájajúce obce Vyšná Hutka, Košická Polianka, Sady nad Torysou – Zdoba s Košicami. Tieto komunikácie v rámci projektu sú preložené tak, aby križovali rýchlostnú cestu mimoúrovňovo.Zdieľať článok:

Zoznam noviniek

Odoberajte newsletter ...

Prečítať si čerstvé aktuality o najdôležitejšej stavbe na východnom slovensku je super.

... a hrajte o zážitok!

Dvaja z vás sa zúčastnia nasledujúceho kontrolného dňa stavby R2 Košice, Šaca –Košické Oľšany.

Ako sa zapojiť?

  1. Zaškrtnite políčko "Chcem sa zapojiť do súťaže"
  2. Stlačte tlačítko "Odoberať newsletter"
Odoberajte newsletter